Malacky MsZ | zastupitelstvo.sk

Malacky MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky


 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Správa o plnení uznesení
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
 • 5a-ch. bod Prevody a zmluvy:
 • 5i. bod Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov v rekreačnej oblasti Vampíl
 • 6. a 7. bod Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 + stanovisko hl. kontrolórky mesta Malacky
 • 8. bod Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2020 a návrh na VI. zmenu rozpočtu na rok 2020
 • 9. bod Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2020
 • 10. bod Zmeny rozpočtov príspevkových organizácií mesta:
 • 11. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. J. Dérera
 • 12. bod Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 – 2020)
 • 13. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov – ústne
 • 15. bod Rôzne
 • 16. bod Interpelácie a podnety

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: