NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

  
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019.

  
 

3. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti udeľovania súhlasu k pobytu cudzincov.

  
 

4. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeob

  
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociál

  
 

6. bod Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Karloveský športový klub

  
 

7. bod Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4

  
 

8. bod Návrh na budúce využívanie Novej lodenice

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

9. bod Žiadosť rodinného centra Dlháčik o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60

  
 

10. bod Žiadosť pani Vladislavy J. o kúpu pozemku registra E - KN parc. č. 4051/3 a pozemku C - KN parc. č. 3282/2 kat. úz. Karlova Ves - schválenie zámeru Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky

  
 

11. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava - Karlova Ves

  
 

12. bod Žiadosť pani S. o odpustenie zvyšnej sumy nájomného vo výške 811,03 Eur

  
 

13. bod Návrh Hl. mesta SR Bratislava na odňatie správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k pozemkom registra E-KN parc. č. 20083/46 - orná pôda o výmere 190 m2 , parc. č. 20083/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2 , parc. č. 20083/66 - or

  
 

14. bod Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a odzverenie motorového vozidla.

  
 

15. bod Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti BratislavaKarlova Ves

  
 

16. bod Žiadosť Správcovského bratislavského družstva Drobného 27 o dlhodobý prenájom časti parciel č. 3566/24 a 3566/9 k. ú. Karlova Ves pre vybudovanie nástupnej plošinky s oceľovou nájazdovou rampou pre osoby so zdravotným postihnutím pre bytový dom na

  
 

17. bod Prerokovanie uplatnenia zákona o ochrane verejnom záujme

  
 

18. bod Informácia o vybavených interpeláciách.

  
 

19. a 20. bod Rôzne + Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: