Zasadnutie mestskej rady

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 09.05.2017 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 18.05.2017

   
 

3. bod Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŚ ul. Holubyho 15 v Piešťanoch a časti pozemku pre MŠ Staničná 2, 921 01 Piešťany

   
 

4. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2016

   
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2016

   
 

6. bod Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2016

   
 

7. bod Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov č. 2-20-350/201

   
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

   
 

9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoj školstva a vzdelávania – II. kolo

   
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácii v oblasti stratégia a rozvoj mesta

   
 

11. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 – Záverečný účet

   
 

12. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2016

   
 

13. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

14. bod Návrh na formu zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekty:

   
 

15. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Kvetoslavou Palkechovou, lokalita A.Trajan, Piešťany

   
 

16. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TOMBAL, s.r.o., lokalita Gaštanová, Piešťany

   
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Lekáreň pri Váhu Piešťany, lokalita E.Belluša, Piešťany

   
 

18. bod Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita Sadová

   
 

19. bod Návrh možností nakladania s majetkom Mesta Piešťany, lokalita Sv. Štefana, Piešťany

   
 

20. bod Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Winterovej ul., 1752/10 v Piešťanoch

   
 

21. bod Mestská autobusová doprava

   
 

22. bod Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

23. bod Analýza optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a štúdia realizovateľnosti v meste Piešťany, Príloha 1, Príloha 2

   
 

24. bod Rôzne – Návrh na schválenie výsledku ponukového konania

   
 

25. bod Rôzne – Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole M.R.Štefánika v meste Piešťany

   
 

26. bod Rôzne – Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany

   
 

27. bod Rôzne – Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany

   
 

28. bod Rôzne - Žiadosť o poskytnutie dotácie Prezídia Policajného zboru z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Výzva č. V - Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky za účelom podpory činností súvisiacich s

   
 

29. bod Rôzne - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa

   
 

30. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: