Zasadnutie ms. rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.06.2017

  
 

3. bod Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Piešťany

  
 

4. bod Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany

  
 

5. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

  
 

6. bod Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

  
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

  
 

8. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

  
 

9. bod Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

  
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do novo ustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

  
 

11. bod Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

  
 

12. bod Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

  
 

13. bod Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona Piešťany

  
 

15. bod Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605

  
 

18. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: