Zasadnutie ms. rady Piešťany

Časti záznamu vo FLASH-i:

Ms. rada Piešťany

 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 14.06.2017

   
 

3. bod Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Piešťany

   
 

4. bod Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany

   
 

5. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

   
 

6. bod Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

   
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

   
 

8. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

9. bod Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

   
 

10. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do novo ustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

11. bod Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

12. bod Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

   
 

13. bod Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova

   
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona Piešťany

   
 

15. bod Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9, Piešťany

   
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany

   
 

17. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605

   
 

18. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

   
 

19. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
09.05.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
14.05.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: