NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

14. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva BA - MČ Petržalka

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.5.2012.

  
 

2. bod Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  
 

3. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratisl

  
 

5. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

  
 

6. bod Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava- Petržalka.

  
 

6. bod Pokračovanie /1/

  
 

6. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. bod Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011.

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

8. bod Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  
 

9. bod Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o., Geologická 36, Bratislava.

  
 

10. bod Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.

  
 

11. bod Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.

  
 

12. bod Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava za účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice.

  
 

13. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava.

  
 

14. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.

  
 

15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149.

  
 

16. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498.

  
 

17. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava, IČO: 31802958.

  
 

18. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Tanec proti drogám, o.z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228.

  
 

19. bod Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, Bratislava.

  
 

20. bod Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO, spol. s r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583.

  
 

21. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  
 

22. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2012.

  
 

23. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.

  
 

24. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 103 zo dňa 27.9.2011.

  
 

25. bod Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  
 

26. bod Návrh zámeru opráv komunikačných terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  
 

27. bod Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území mestskej časti Bratislava- Petržalka a športového areálu ZŠ Budatínska.

  
 

28. bod Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, Bratislava.

  
 

29. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Petržalka na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.

  
 

30. bod Interpelácie. Diskutujúci: p. Hrčka, p. Brezinská, p. Škovráneková, p. Gaži, p. Pätoprstá, p. Radosa, p.

  
 

31. bod Rôzne. Diskutujúci: p. Kríž, p. Bučan, p. Štefánik, p. Hrčka, p. Miškov - Akcia zámena pozemkov Králova hora..., p. Pätoprstá, p. Hájková, p. Hrčka, p. Arpai, p. Kovár, p. Kríž, p. Bučan, p. Radosa, p. Fiala, p.

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: