NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 08. 2018

  
 

2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2018

  
 

3. bod Projekt: - Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava

  
 

4. bod Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava pre potreby Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava

  
 

5. bod Návrh na prenájom pozemkov pre Univerzitnú nemocnicu Pažítková 4, Bratislava

  
 

6. bod Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre TŠP-tenisová škola Petržalka

  
 

7. bod Transparentná Petržalka

  
 

8. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc. č.5875/86 a parc. č. 5875/73 pre RENSTAV Ďurčo, spol. s r.o. , Topoľčianska 29, Bratislava

  
 

9. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 5374/6, 5374/78 pre DOS spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212

  
 

10. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG DANUBIA o.z.

  
 

11. bod Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť VERY GOODIES SK, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava

  
 

12. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom námestí č. 6, 851 04 Bratislava pre Biliard s.r.o

  
 

13. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov Rovniankovej 16, 851 02 Bratislava pre Radoslavu Kepenešovú

  
 

14. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 851 03 Bratislava pre LSR PLUS s.r.o.

  
 

15. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, 851 04 Bratislava pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru

  
 

16. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3189/1 pre MUDr. Gundrun Vavrovú, Markova 15, 851 01 Bratislava

  
 

17. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 1398 pre Róberta Schochmanna – AUTO TEST SERVIS, Rovniankova 2/A, 851 02 Bratislava

  
 

18. bod Návrh na obstaranie projektovej dokumentácie parkovacieho systému na území mestskej časti

  
 

19. bod Žiadosť o prevod trojizbového bytu č. 11, Lietavská 8, Bratislava do osobného vlastníctva

  
 

20. bod Žiadosť o prevod garsónového bytu č. 22, Rovniankova 14, Bratislava do osobného vlastníctva

  
 

21. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom

  
 

22. bod Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Šrobárovo námestie

  
 

23. bod Prerokovanie petície obyvateľov lokality Šrobárovho nám. o zriadenie verejného parku

  
 

24. bod Prerokovanie petície obyvateľov M.C. Sklodowskej č. 13 – 29 za zmenu v projekte Účko – komunitný a oddychový priestor

  
 

25. bod Informácia o príprave zimnej služby v sezóne 2018/2019

  
 

26. bod Návrh na predloženie právneho stanoviska k možnému zrušeniu nájomnej zmluvy

  
 

27. bod Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek programov a podprogramov na oddelení kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

28. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole Miestneho podnik verejnoprospešných služieb a ďalšej kontrole dodržiavania zákonov a interných predpisov zriaďovateľa ako aj kontrole nakladan

  
 

29. bod Interpelácie

  
 

30. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: