NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Petícia proti výstavbe: Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska.

  
 

2. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v zne

  
 

3. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 7/2017

  
 

4. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  
 

4a. bod Petícia

  
 

5. bod Návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

6. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

  
 

7. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.

  
 

8. bod Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

9. bod Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha

  
 

10. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka CAFE CAPPUCCINO

  
 

11. bod Návrh na prenájom pozemku za účelom zriadenia komunitnej záhrady pre OZ KoZa v Háji

  
 

12. bod Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F, Bratislava pre občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné centrum pre deti, mládež a ženy

  
 

13. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými schodmi do nebytových priestorov

  
 

14. bod Žiadosť o vysporiadanie pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 11 88 0279 12 00 zo dňa 13.04.2012, protokolom č. 11 88 0159 04 00 zo dňa 29.03.2004 a protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992

  
 

15. bod Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie : Sad Janka Kráľa

  
 

16. bod Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Dvory

  
 

17. bod Projekt: : Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

  
 

18. bod Správa o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri

  
 

19. bod Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

20. bod Požiadavky pri správe pozemkov v majetku hlavného mesta SR Bratislava definovanom urbanistickou štúdiou Centrálna os Petržalka

  
 

20a. bod Obnovenie funkcie materskej školy na Hrobárikovej ul.

  
 

21. bod Interpelácie

  
 

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: