Petržalka MiZ | zastupitelstvo.sk

Petržalka MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka
 • 1. bod Petícia proti výstavbe: Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska.
 • 2. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v zne
 • 3. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 7/2017
 • 4. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 • 4a. bod Petícia
 • 5. bod Návrh Zásad hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 6. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.
 • 7. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.
 • 8. bod Návrh na voľbu neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 9. bod Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha
 • 10. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5454 pre Milana Maráka CAFE CAPPUCCINO
 • 11. bod Návrh na prenájom pozemku za účelom zriadenia komunitnej záhrady pre OZ KoZa v Háji
 • 12. bod Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F, Bratislava pre občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné centrum pre deti, mládež a ženy
 • 13. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými schodmi do nebytových priestorov
 • 14. bod Žiadosť o vysporiadanie pozemkov a zelene zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 11 88 0279 12 00 zo dňa 13.04.2012, protokolom č. 11 88 0159 04 00 zo dňa 29.03.2004 a protokolom č. 5/92 zo dňa 07.01.1992
 • 15. bod Návrh na obstaranie a spracovanie urbanistickej štúdie : Sad Janka Kráľa
 • 16. bod Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Dvory
 • 17. bod Projekt: : Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl
 • 18. bod Správa o kontrole správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri
 • 19. bod Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 20. bod Požiadavky pri správe pozemkov v majetku hlavného mesta SR Bratislava definovanom urbanistickou štúdiou Centrálna os Petržalka
 • 20a. bod Obnovenie funkcie materskej školy na Hrobárikovej ul.
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: