NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.04.2019

  
 

1a. bod Predstavenie riaditeľa MP VPS

  
 

2. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

  
 

3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  
 

3a. bod Projekt rozširovania kamerového systému

  
 

3b. bod Oprava uznesenia

  
 

4. bod Správa o kontrole vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v roku 2018 v zmysle VZN o dotáciách a VZN o dotáciách pre veľké športové kluby

  
 

4a. bod Návrh na odmenu kontrolórovi

  
 

5. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych

  
 

6. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

7. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

8. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zn

  
 

8a. bod Stanovisko MČ Petržalka k VZN hl. mesta SR Bratislavy o hazardných hrách

  
 

9. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017

  
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

  
 

11. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

12. bod Návrh Dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

13. bod Zriadenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti pri MZ

  
 

14. bod Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 a 5394/2 pre spoločnosť VODOTIKA-MG, spol. s r.o.

  
 

15. bod Návrh na rozšírenie nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj, Bratislava pre G.MAL s.r.o.

  
 

16. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre Gavia s.r.o.

  
 

17. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 4287 pre Ing. Jozefa Škaláka a Ing. Veroniku Škalákovú

  
 

18. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2843/47 pre Martina M.

  
 

19. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemku, parc. č. 4281, pre Ing. Petra Š

  
 

20. bod Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27, Bratislava pre Martina V

  
 

21. bod Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o.

  
 

22. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4, na ktorom je umiestnené reklamné zariadenie pre Outdoor Media, s.r.o

  
 

23. bod Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom

  
 

25. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava

  
 

26. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre ROSLY s.r.o.

  
 

27. bod Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Adam Bohumil Bemer s.r.o., IČO:50535099

  
 

27a. bod 100. výročie pripojenia Petržalky k ČSR

  
 

27b. bod Situácia v materských školách v MČ Petržalka

  
 

28. bod Informácia o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

  
 

29. bod Vznik regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava – Petržalka

  
 

30. bod Vstúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka do sporu „Pečniansky les“, ako dotknutý subjekt

  
 

30a. bod Info o výstavbe D4 a R7

  
 

31. bod Zóny bez pesticídov

  
 

32. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 2019

  
 

33. bod Interpelácie

  
 

34. bod Rôzne

  
 

Rozlúčka

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: