NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k 18.06.2019

  
 

1a. bod Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Bratislavou

  
 

2. a 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a

  
 

4. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

5. bod Informácie o kosení

  
 

6. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  
 

7. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

  
 

8. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 2844/1 pre Great Foods Slovakia s.r.o.

  
 

9. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 851 03 Bratislava pre D&T CARS s.r.o.

  
 

10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. Annu T

  
 

11. bod Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 155 pre Reného Krumpála – Mareti, Furdekova 8, 851 03 Bratislava

  
 

12. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

13. bod Návrh uznesenia na zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov

  
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

  
 

15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019

  
 

16. bod Návrh na zriadenie Mediálnej rady Petržalky, návrh na voľbu predsedu a členov tejto rady a návrh na schválenie jej Štatútu

  
 

17. bod Návrh na voľbu vedúceho a členov pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov

  
 

17a. bod Návrh na voľbu D. Heviera za člena komisie Kultúry

  
 

17b. bod Memorandum o spolupráci medzi MČ Petržalka a Fakultou Elektrotechniky STU Bratislava

  
 

18. bod Interpelácie

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: