NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.08.2019

  
 

2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2019

  
 

3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  
 

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019 zo dňa ……2019, ktorým sa ruší/dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za

  
 

6. bod Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols

  
 

7a. bod Info o verejnom obstarávaní

  
 

8. bod Stanovisko k aktualizácii koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

  
 

9. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov vo veci pôsobnosti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov

  
 

10. bod Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou

  
 

11. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 851 06 Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o.

  
 

12. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK PRINT s.r.o.

  
 

13. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre KOMA SECURITY s.r.o.

  
 

14. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaleu K

  
 

15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre Ing. M

  
 

16. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2019

  
 

17. bod Zóny bez pesticídov

  
 

17ab. bod Projekty

  
 

18. bod Správa o kontrole v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o.

  
 

19. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004

  
 

20. bod Správa o kontrole súladu so zákonom „Zákazky na kosenie“ konkrétne jej rozdelenie na viac častí

  
 

21. bod Správa o kontrole spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018.

  
 

22. bod Rôzne

  
 

23. bod Interpelácie

  
 

3. bod Pokračovanie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: