Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava PetržalkaOtvorenie, program zasadnutia

  

1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.08.2019

  

2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2019

  

3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  

4. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019 zo dňa ……2019, ktorým sa ruší/dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č

  

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za

  

6. bod Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

  

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škols

  

7a. bod Info o verejnom obstarávaní

  

8. bod Stanovisko k aktualizácii koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

  

9. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov vo veci pôsobnosti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov

  

10. bod Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou s prílohou

  

11. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 851 06 Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o.

  

12. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK PRINT s.r.o.

  

13. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre KOMA SECURITY s.r.o.

  

14. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaleu K

  

15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre Ing. M

  

16. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2019

  

17. bod Zóny bez pesticídov

  

17ab. bod Projekty

  

18. bod Správa o kontrole v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o.

  

19. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004

  

20. bod Správa o kontrole súladu so zákonom „Zákazky na kosenie“ konkrétne jej rozdelenie na viac častí

  

21. bod Správa o kontrole spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018.

  

22. bod Rôzne

  

23. bod Interpelácie

  

3. bod Pokračovanie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava