Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava PetržalkaOtvorenie, schválenie programu

  

1. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Peržalka družstvo

  

2. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu

  

3. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú, Vavilova 6, 851 01 Bratislava

  

4. bod Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku

  

5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub modernej gymnastiky Danubia

  

6. bod Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu

  

7. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení dod.č.1

  

7a. bod Návrh odmeny pre kontrolóra

  

8. bod Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor

  

9. bod Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli Matador

  

10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

  

11. bod Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

  

12. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku

  

13. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2019

  

14. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka

  

15a. bod Odvolanie a voľba člerna dozornej rady Bytového podniku

  

15b. bod Zmeny a doplnky Územného plánu - ropovod Bratislava-Schwechat

  

15. bod Interpelácie

  

16. bod Rôzne

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava