Petržalka MiZ | zastupitelstvo.sk

Petržalka MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka


 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 05. 05. 2020
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05. 05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové po
 • 3. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidi
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 5. bod Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR
 • 6. bod Informácia o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ pod mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 7. bod Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a návrh na úpravu rozpočtu
 • 8. bod Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19
 • 9. bod Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 9a. bod Návrh na odvolanie a následnú voľbu člena komisie
 • 10. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.
 • 11. bod Návrh dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 12. bod Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na úhradu za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na uzavretie manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka
 • 13. bod Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 6095
 • 13a. bod Návrh koncepcie Verejnoprospešných služieb

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: