Petržalka MiZ | zastupitelstvo.sk

Petržalka MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka


 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1a. bod Návrh na zmenu rokovacieho poriadku
 • 1. bod Čerpanie Návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z MF SR
 • 2. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo dňa ……2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach v znení v
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... /2020 z ............, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... /2020 z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku a k zámene nehnuteľností
 • 7. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4325, 4326, 4327 pre Ján Bari a Alžbeta Bariová
 • 8. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Tyršovom nábreží
 • 9. bod Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom (Eliašová, Ebnerová, Krečková)
 • 10. bod Žiadosť o prenájom pozemku, parc. č. 4373/7 pre Regent & company s.r.o.
 • 11. bod Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 5454 pre Milan Marák – CAFE CAPPUCCINO
 • 12. bod Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva mesta – objekty na Tyršovom nábreží
 • 13. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku
 • 14. bod Návrh na odvolanie a voľbu neposlancov do/z komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 15. bod Návrh alternatívy na vyvážené lokálne spravodajstvo
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: