NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, návrhová komisia, program zasadnutia

  
 

1. bod Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

2. bod Zaradenie poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka a voľba predsedu komisie územného plánu, výstavby a dopravy

  
 

2a. bod

  
 

3. bod Voľba člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka

  
 

3b. bod Informácia k ropovodu

  
 

4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

  
 

5. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 zo dňa 01.12.2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v znení VZN č. 2/2017 zo dňa 28.02.2017

  
 

6. bod Voľba členov Rady fondu rozvoja

  
 

7. bod Projekt: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, Bratislava za účelom navýšenia kapacít MŠ

  
 

8. bod Návrh na zverenie objektu MŠ Vyšehradská 17, Bratislava do správy Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

  
 

9. bod Návrh zámeru zriadiť ZŠ Pankúchova 6, Bratislava ako súčasť budúcej spojenej školy - spolupráca s BSK

  
 

10. bod Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2019-2022

  
 

11. bodNávrh na predĺženie prenájmu pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1209 pre Ľuboslavu Mikulášovú

  
 

12. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre MV SR

  
 

13. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú

  
 

14. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Fedinovej 18, Bratislava pre CRAZY - LAZY s.r.o.

  
 

15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre Súkromnú strednú odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o.

  
 

16. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z.

  
 

17. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v objekte ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre Happy Kids o.z

  
 

18. bod Návrh na prenájom dvoch častí pozemku parc. č. 1466 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2 – 4, Bratislava v zastúpení BPP, s.r.o.

  
 

19. bod Návrh na rozšírenie prenájmu časti pozemku parc. č. 1494 pre Haruna Eleziho

  
 

20. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 2018

  
 

21. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole pokladničnej služby Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka

  
 

22. bod Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61, Bratislava, Holíčska 50, Bratislava a Turnianska 10, Bratislava

  
 

23. bod Správa o kontrole aktuálnych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na referáte personálnej práce a miezd miestneho úradu

  
 

24. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

  
 

25. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 01. januára 2019 do 30. júna 2019

  
 

26. bod Interpelácie

  
 

27. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: