NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie ms. rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program

  
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 11.9.2017 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 20.09.2017 a 28.09.2017

  
 

3. bod Voľba prísediaceho pre Okresný súd

  
 

4. bod Návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava  záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier

  
 

6. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 – presun rozpočtových položiek

  
 

7. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Radoslavom Derďákom a Monikou Derďákovou, lokalita Vodárenská Piešťany

  
 

9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Petrom Ďuríškom, lokalita Valová Piešťany

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., lokalita Krajinská, Piešťany Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., Lokalita Krajinská a Jozefsk

  
 

11. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie Rekonštrukcia NNKP – Most Kolonádový a plastika

  
 

12. bod Návrh na odmenu členov komisií pri mestskom zastupiteľstve za rok 2017

  
 

13. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
11.12.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
12.12.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
13.12.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
18.12.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
18.12.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
19.12.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií: