Zasdadnutie Ms. rady

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 30.10.2017

  
 

3. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany o úhradách za služby poskytované v Mestský

  
 

6. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

7. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

8. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

9. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020

  
 

9. bod pokračovanie

  
 

10. bod Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva

  
 

11. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom

  
 

12. bod Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi mestom Piešťany a Ing. Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

13. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

14. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s. a VOD- EKO, a. s., lokalita Bodona, Piešťany

  
 

17. bod Informácia o realizovaných investičných zámeroch a údržbe a opravách na majetku mesta

  
 

18. bod Členstvo  Mesta  Piešťany v Občianskom združení  HK Havrani  Piešťany

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: