NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasdadnutie Ms. rady

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 30.10.2017

  
 

3. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany o úhradách za služby poskytované v Mestský

  
 

6. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

7. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

8. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

  
 

9. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020

  
 

9. bod pokračovanie

  
 

10. bod Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva

  
 

11. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom

  
 

12. bod Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi mestom Piešťany a Ing. Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

13. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

14. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s. a VOD- EKO, a. s., lokalita Bodona, Piešťany

  
 

17. bod Informácia o realizovaných investičných zámeroch a údržbe a opravách na majetku mesta

  
 

18. bod Členstvo  Mesta  Piešťany v Občianskom združení  HK Havrani  Piešťany

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
11.12.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
12.12.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
13.12.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
18.12.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
18.12.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
19.12.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií: