Zasadnutie Mestskej rady Piešťany (id 3998)

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

   
 

3. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2017

   
 

4. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2017

   
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

   
 

6. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017

   
 

7. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2017

   
 

8. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

   
 

9. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite A. Hlinku, v k. ú. Piešťany, pre manželov Bučkových

   
 

10. bod Voľby do orgánov samosprávy obcí

   
 

11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

   
 

12. bod Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2471105 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mesto Piešťany a nájomcom Ing. Szilárd Németh – reklamná agentúra SINEX

   
 

13. bod Návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi spoločnosťou BILLA, s. r. o. ako nájomcom a Mestom Piešťany ako podnájomcom

   
 

14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a 1. Ing. Ivanom Benkom a 2.Mgr. Marianou Kuškovou, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

   
 

15. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vlastníckych práv medzi Mestom Piešťany a Pavlom Vranským a manž. Ľudmilou Vranskou

   
 

16. bod Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

   
 

17. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Piešťany

   
 

18. bod Návrh na nájom nebytových priestorov pre OZ HOSPIC MATKY BOŽEJ v k. ú. Piešťany, lokalita Kukučínova ul.

   
 

19. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: