Zasadnutie mestskej rady mesta Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

3. bod Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany – obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických osôb

  
 

4. bod Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s.

  
 

5. bod Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita

  
 

6. bod Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

  
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018

  
 

8. bod Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Mesta Piešťany od 01.01.2019

  
 

9. bod A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o.

  
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pplk. V. Ábela, Piešťany

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

  
 

15. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita Bodona, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

  
 

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: