NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady mesta Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

3. bod Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany – obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických osôb

  
 

4. bod Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s.

  
 

5. bod Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita

  
 

6. bod Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

  
 

7. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018

  
 

8. bod Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Mesta Piešťany od 01.01.2019

  
 

9. bod A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o.

  
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pplk. V. Ábela, Piešťany

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

  
 

15. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita Bodona, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

  
 

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: