NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach státia v zóne dopravného a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne záv

  
 

4. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

  
 

5. bod Žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

  
 

6. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

7. bod A/ Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany B/ Návrh na zrušenie Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany

  
 

8. bod A/ Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. B/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 6/2018

  
 

9. bod Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania zberného dvora

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Winterova, Piešťany

  
 

11. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 0691905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Projekt Piešťany s. r. o., lokalita Bratislavská, Piešťany

  
 

12. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

13. bod A/ Návrh na zrušenie časti vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s. B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cest

  
 

14. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti výhradného informačného systému Mesta Piešťany

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MUDr. Petrom Antalom a Annou Antalovou, lokalita Školská ul., Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a JJ DEVELOPEMENT s. r. o., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na prerozdelenie odmeny púoslancom MsZ za rok 2018

  
 

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: