NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 17.06.2019 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 27.06.2019

  
 

3. bod A/ Prejednanie protestu prokurátora B/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016

  
 

4. bod Petícia s názvom: Petícia za zrušenie parkovacej politiky Mesta Piešťany, ktorá má vstúpiť do platnosti od 01.08.2019 a od 01.11.2019

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN mesta . Pie

  
 

6. bod Návrh riešenia, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v lokalite Kollárova 1641/8 Piešťany súdnym zmierom

  
 

7. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe nájomcu a uzavretie novej zmluvy o nájme nebytového priestoru

  
 

8. bod Zmena využitia príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

  
 

9. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

10. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2019

  
 

11. bod Dotácie v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

  
 

12. bod Program odpadového hospodárstva Mesta Piešťany na roky 2016-2020

  
 

13. bod Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s. r. o

  
 

14. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 0491005 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Paralympijským centrom a. s.

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a  ERMITA s. r. o., ul. Kuzmányho Piešťany

  
 

16. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Ladislavom Nedelkom, lokalita Hoštáky, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Marekom B. a Ing. Evou Bučkovou, lokalita ul. A. Hlinku Piešťany

  
 

18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Priemyselná, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a JJ DEVELOPMENT s. r. o., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

  
 

21. bod A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita A. Dubčeka, Piešťany B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou di

  
 

22. bod A/ Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany

  
 

23. bod Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom K., lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

24. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2631905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Projekt Piešťany s. r. o., lokalita Bratislavská, Piešťany

  
 

25. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a MUDr. Petrom A., lokalita Školská ul., Piešťany

  
 

26. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Smart Cities klube

  
 

27. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
11.12.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici

 
12.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
12.12.2019 | 13:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestskeho zastupiteľstva Piešťany

 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: