NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 28.10.2019 a mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 07.11.2019

  
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnom poplatku za rozvoj

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobno

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č..../2019 o odpadoch

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti

  
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

  
 

10. bod Návrh na schválenie nájmu pozemku - parcely reg. ,,C“, parc. č. 3836/2, zapísaného v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4, pre obec a k. ú. Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Bytovým podnikom Pie

  
 

11. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

  
 

12. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

  
 

13. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťanyna rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

  
 

14. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

  
 

15. a 16. bod Návrh na prijatie preklenovacieho úveru 16. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

17. bod Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany

  
 

18. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Imrichom Gálom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

19. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MUDr. Dušanom Smolkom, lokalita Slnečná Piešťany

  
 

20. bod Návrh na nájom nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

  
 

21. bod Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku výhradného informačného Systému Mesta Piešťany

  
 

22. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 0840805 medzi Mestom Piešťany a INFO PLAGÁT, s. r. o., lokalita Winterova Piešťany

  
 

23. bod Návrh na doplnenie a opravu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 115/2019 zo dňa 26.9.2019.

  
 

24. bod Návrh na zástupcu Mesta Piešťany v právnickej osobe – personálna nominácia do orgánu

  
 

25. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: