NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 02.12.2019

  
 

3. bod Návrh primátora mesta vymenovať riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. ....../2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým

  
 

6. bod Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

  
 

8. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k. ú. Piešťany

  
 

9. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019

  
 

10. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Milošom Markom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

11. bod Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Emíliou Žitňanovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

12. bod A/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša Piešťany B/ Návrh na zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Mestom Piešťany a prenajímateľom a RAGBY

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. lokalita Pribinova, Winterova, Piešťany

  
 

14. bod A/ Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná, Piešťany B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, Lokalita St

  
 

15. bod Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže Sadová

  
 

16. bod Návrh na nadobudnutie pozemku v prospech mesta na účely rozšírenia cintorínu

  
 

17. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020

  
 

18. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Únii miest Slovenska

  
 

19. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
03.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
18.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
23.03.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: