Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 26.09.2019

  

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch.

  

5. bod Návrh Všeobecne záväzného zariadenia mesta Piešťany č.../2019, ktorým sa mení VZN Mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015

  

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016

  

7. bod Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 4944,00 € za účelom nákupu umývacieho automatu do ZŠ Brezová 19, Piešťany

  

8. bod Použitie finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti na bežné výdavky – parkovisko Nálepkova ulica – oprava asfaltového povrchu

  

9. bod Návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

  

10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  

11. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  

12. bod A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany B/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MM Progress s. r. o., lokalita Teplická ul., Piešťany C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy

  

13. bod Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany

  

14. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7.zasadnutia MsZ r. 2019

  

15. bod Voľba nominanta Mesta Piešťany do TAVOS-u

  

16. bod Rôzne

  

17. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: