Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany


Časti záznamu vo FLASH-i:

Piešťany MsZ

 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Voľba hlavného kontrolóra

   
 

5. bod Zriadenie športových tried  v Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany

   
 

6. bod Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

7. bod Návrh Štatútu udeľovania Ceny primátora   mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej

   
 

8. bod Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša, lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

   
 

9. bod Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre Evu Gordanovú, lokalita pod Párovcami

   
 

10. bod Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre   Katarínu Keherovú, Ružová ul.,

   
 

11. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení  vecného bremena pre  Mgr. Petra Ďuríška,  lokalita  Valová, Piešťany

   
 

12. bod Návrh  na  prevod vlastníctva pozemku pre  Ing. Martina Turzáka, ul. I.Stodolu,

   
 

13. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre spol. Thorr s. r. o. , lokalita Javorová

   
 

14. bod Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany, k. ú. Piešťany obchodnou verejnou súťažou, lokalita Hviezdoslavova a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže

   
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. lokalita Bratislavská, Piešťany

   
 

16. bod Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2016

   
 

17. bod Rôzne

   
 

17. bod Rôzne /pokračovanie/

   
 

18. bod Interpelácie poslancov

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: