Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.06.2017

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Situácia v Bytovom podniku

   
 

4. bod Pokračovamie

   
 

5. bod Správa o činnosti Komisie pre letisko

   
 

6. bod Zmena rozpočtu Služby mesta

   
 

7. bod Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017

   
 

8. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

   
 

9. bod Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

   
 

10. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

   
 

11. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

12. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

   
 

13. bod Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

   
 

14. bod Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do novo ustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

15. bod Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

16. bod Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

   
 

17. bod Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova, Piešťany

   
 

18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona, Piešťany

   
 

19. bod Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9, Piešťany

   
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Vrbovská, Piešťany

   
 

21. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605

   
 

22. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017

   
 

23. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa

   
 

24. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch

   
 

25. bod Žiadosť o dotáciu Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany

   
 

26. bod Rôzne

   
 

27. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: