Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

Časti záznamu vo FLASH-i:

Piešťany MsZ

 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.06.2017

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Situácia v Bytovom podniku

   
 

4. bod Pokračovamie

   
 

5. bod Správa o činnosti Komisie pre letisko

   
 

6. bod Zmena rozpočtu Služby mesta

   
 

7. bod Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017

   
 

8. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

   
 

9. bod Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

   
 

10. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2017

   
 

11. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017

   
 

12. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

   
 

13. bod Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

   
 

14. bod Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do novo ustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

15. bod Návrh dodatku k Zriaďovacej listine Materskej školy, Staničná 2, Piešťany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

   
 

16. bod Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

   
 

17. bod Obchodná verejná súťaž lokalita Hviezdoslavova, Piešťany

   
 

18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s. r. o., lokalita Bodona, Piešťany

   
 

19. bod Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Piešťany – bývalá ZŠ na Ulici A. Trajana 9, Piešťany

   
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Vrbovská, Piešťany

   
 

21. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605

   
 

22. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2017

   
 

23. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa

   
 

24. bod Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch

   
 

25. bod Žiadosť o dotáciu Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany

   
 

26. bod Rôzne

   
 

27. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: