Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

Časti záznamu vo FLASH-i:

Piešťany MsZ

 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 20.09.2017

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Voľba prísediaceho pre Okresný súd Piešťany

   
 

5. bod Návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier

   
 

7. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 – presun rozpočtových položiek

   
 

8. bod Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany

   
 

9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Radoslavom Derďákom a Monikou Derďákovou, lokalita Vodárenská Piešťany

   
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Petrom Ďuríškom, lokalita Valová Piešťany

   
 

11. bod Návrh na uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., lokalita Krajinská, Piešťany Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s. r. o., Lokalita Krajinská a Jozefská P

   
 

12. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie Rekonštrukcia NNKP – Most Kolonádový a plastika

   
 

13. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. zasadnutia MsZ r. 2017

   
 

14. bod Rôzne

   
 

15. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: