Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program

   
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 9.11.2017 a plnenie uznesení za obdobie júl – november 2017

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Pochod čertov - Krampuslauf

   
 

5. bod Informácie spoločnosti Yzamer

   
 

6. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2000 o ochrane ovzdušia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

   
 

8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany č.2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany o úhradách za služby poskytované v Mests

   
 

9. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

   
 

10. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

   
 

11. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

   
 

12. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020

   
 

13. bod Analýza možnosti vstupu Mesta Piešťany do riešenia prevádzky, rekonštrukcie a rozvoja Kúpaliska Eva

   
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom

   
 

15. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Dávidom Galovičom, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

   
 

16. bod Návrh na uzavretie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 3951105 medzi mestom Piešťany a Ing. Františkom Vavrušom a Danielou Vavrušovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

   
 

17. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Trenknerom a Marcelou Trenknerovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany

   
 

18. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemkov pre Ing. Libora Samka, lokalita Nikolu Teslu, Piešťany

   
 

19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Piešťany a Ing. Petrom Urbánkom, CSc., lokalita, ul. Krajinská, Piešťany

   
 

20. bod Informácia o realizovaných investičných zámeroch a údržbe a opravách na majetku mesta

   
 

21. bod Členstvo  Mesta  Piešťany v Občianskom združení  HK Havrani  Piešťany

   
 

22. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná v Piešťanoch pre mesto Piešťany od vlastníka  Slovenská republika – správa hmotných rezerv SR

   
 

23. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2017

   
 

24. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2018

   
 

25. bod Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany

   
 

26. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na rok 2018

   
 

27. bod Rôzne

   
 

28. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: