Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. . bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 29.01.2018 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 08.02.2018 (bude zverejnené až 13.3. po 14:00)

   
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany (bude zverejnené 13.3.po 14:00

   
 

3. bod pokračovanie (hlasovanie)

   
 

4. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

   
 

5. bod Neprerokovaný

   
 

6. bod Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

   
 

7. bod Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

   
 

8. bod ávrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

   
 

9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

   
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

   
 

11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

   
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

   
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

   
 

14. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

   
 

15. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

   
 

16. bod Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

   
 

17. bod Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

   
 

18. bod Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

   
 

19. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: