Zasadnutie MsZ Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty občanov

  
 

4. bod Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií mestského zastupiteľstva

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta

  
 

6. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

  
 

7. bod Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

  
 

8. bod Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

  
 

9. bod Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

  
 

10. bod Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

  
 

11. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

  
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

  
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

  
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

  
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

  
 

17. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

  
 

18. bod Optimalizácia autobusovej dopravy

  
 

19. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

  
 

21. bod Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

  
 

22. bod Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

  
 

23. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

  
 

24. bod Rôzne 1

  
 

24. bod Rôzne 2

  
 

25. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: