NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie MsZ Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty občanov

  
 

4. bod Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií mestského zastupiteľstva

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta

  
 

6. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

  
 

7. bod Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

  
 

8. bod Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

  
 

9. bod Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

  
 

10. bod Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

  
 

11. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

  
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

  
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

  
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

  
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

  
 

17. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

  
 

18. bod Optimalizácia autobusovej dopravy

  
 

19. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

  
 

21. bod Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

  
 

22. bod Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

  
 

23. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

  
 

24. bod Rôzne 1

  
 

24. bod Rôzne 2

  
 

25. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: