Zasadnutie MsZ Piešťany

Časti záznamu vo FLASH-i:

Piešťany MsZ

 

2. bod Kontrola plnenia uznesení

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty občanov

   
 

4. bod Odvolanie a voľba predsedu komisie a členov komisií mestského zastupiteľstva

   
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta

   
 

6. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2017

   
 

7. bod Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škody spôsobenej živelnou udalosťou

   
 

8. bod Koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk v meste Piešťany

   
 

9. bod Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

   
 

10. bod Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Piešťany

   
 

11. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

   
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky

   
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

   
 

14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

   
 

15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

   
 

16. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

   
 

17. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti stratégie a rozvoja mesta

   
 

18. bod Optimalizácia autobusovej dopravy

   
 

19. bod Návrh  na  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Janou Janiskovou, lokalita Partizánska, Piešťany

   
 

20. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Ďungelovú a Rudolfa Ďungela, lokalita Štefánikova ul., Piešťany Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Piešťany a Jozefom Šaradinom, lokalita Štefánikova ul., Piešťany

   
 

21. bod Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom nehnuteľnosti, lokalita Sadová

   
 

22. bod Návrh na určenie náhradnej sobášnej miestnosti

   
 

23. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2. zasadnutia MsZ r. 2018

   
 

24. bod Rôzne 1

   
 

24. bod Rôzne 2

   
 

25. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: