Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 17.05.2018

   
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

   
 

4. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2017

   
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2017

   
 

6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

   
 

7. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017

   
 

8. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2017

   
 

9. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

   
 

10. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite A. Hlinku, v k. ú. Piešťany, pre manželov Bučkových

   
 

11. bod Voľby do orgánov samosprávy obcí

   
 

12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

   
 

13. bod Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2471105 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mesto Piešťany a nájomcom Ing. Szilárd Németh – reklamná agentúra SINEX

   
 

14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a 1. Ing. Ivanom Benkom a 2.Mgr. Marianou Kuškovou, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

   
 

15. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vlastníckych práv medzi Mestom Piešťany a Pavlom Vranským a manž. Ľudmilou Vranskou

   
 

16. bod Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

   
 

17. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Piešťany

   
 

18. bod Návrh na nájom nebytových priestorov pre OZ HOSPIC MATKY BOŽEJ v k. ú. Piešťany, lokalita Kukučínova ul.

   
 

19. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2018

   
 

20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018

   
 

21. bod Rôzne

   
 

22. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: