NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 17.05.2018

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

4. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2017

  
 

5. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2017

  
 

6. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

  
 

7. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017

  
 

8. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2017

  
 

9. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka, v k. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

  
 

10. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite A. Hlinku, v k. ú. Piešťany, pre manželov Bučkových

  
 

11. bod Voľby do orgánov samosprávy obcí

  
 

12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

  
 

13. bod Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2471105 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mesto Piešťany a nájomcom Ing. Szilárd Németh – reklamná agentúra SINEX

  
 

14. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a 1. Ing. Ivanom Benkom a 2.Mgr. Marianou Kuškovou, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vlastníckych práv medzi Mestom Piešťany a Pavlom Vranským a manž. Ľudmilou Vranskou

  
 

16. bod Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

  
 

17. bod Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Piešťany

  
 

18. bod Návrh na nájom nebytových priestorov pre OZ HOSPIC MATKY BOŽEJ v k. ú. Piešťany, lokalita Kukučínova ul.

  
 

19. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4. zasadnutia MsZ r. 2018

  
 

20. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2018

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.06.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
25.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka
25.06.2019 | 13:30 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.06.2019 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
08.07.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: