NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

  
 

3. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 28.06.2018, 26.07.2018, 13.08.2018 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2018

  
 

4. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

5. bod Návrh na aktualizáciu ÚPN CMZ Piešťany – obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podnetov fyzických a právnických osôb

  
 

6. bod Petícia za zaradenie cyklochodníka a chodníka pre peších

  
 

7. bod Petícia proti výstavbe hádzanárskej haly pri ZŠ Mojmírova Piešťany

  
 

8. bod Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o. s.

  
 

9. bod Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014 Trnavská arcidiecézna charita

  
 

10. bod Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

  
 

11. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.6.2018

  
 

12. bod Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Mesta Piešťany od 01.01.2019

  
 

13. bod A/ Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany s spol. ZKA Slovakia s. r. o., lokalita Bratislavská B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spol. ZKA Slovakia s. r. o.

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Z – group a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pplk. V. Ábela, Piešťany

  
 

18. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

  
 

19. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a TAVOS, a. s. lokalita Priemyselná, Piešťany

  
 

21. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

  
 

22. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2018

  
 

23. bod Odmena hl. kontrolórovi

  
 

24. bod Rôzne

  
 

25. bod Interpelácie

  




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: