NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 27.09.2018

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach

  
 

8. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny HEINOLA – PIEŠŤANY - Sekcia I (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb)

  
 

9. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

  
 

10. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

  
 

11. bod Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

  
 

12. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021

  
 

13. bod Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na ul. Dopravná v Piešťanoch

  
 

14. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Fighter s. r. o., lokalita Dopravná ul., Piešťany

  
 

15. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na prevod vlastníctva a pozemku pre MS Finance5, s. r. o., Dlhá ulica, lokalita, Piešťany a návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4591705

  
 

18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cesta, Piešťany

  
 

19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na odkúpenie pozemku Mestom Piešťany lokalita Hurbanova, Piešťany

  
 

21. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2018

  
 

22. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2019

  
 

23. bod Rôzne

  
 

24. bod Interpelácie poslancov

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: