NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Kontrola plnenia uznensení

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty občanov

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,

  
 

6. bod Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

  
 

7. bod Návrh na nájom nebytových priestorov na Staničnej ulici č. 34 pre Telovýchovnú jednotu Bezovec Piešťany

  
 

8. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

  
 

9. bod Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k. ú. Piešťany pre spoločnosť EFFECTIVE, s. r. o.

  
 

10. bod Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

  
 

11. bod Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany

  
 

12. bod Analýza voľných hrobových miest na cintorínoch a ich rozšírenie

  
 

13. bod Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.

  
 

14. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve č. 4670905 v znení dodatku č. 1, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a STASIN, s. r. o. ako nájomcom

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Lukášom Komadelom a Michaelou Vavrovou, lokalita Jazerná Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Vierou Trnkusovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Pod Párovcami Piešťany

  
 

18. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Ščepkovú, lokalita Mojmírova Piešťany

  
 

19. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

  
 

20. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2.zasadnutia MsZ r. 2019

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. bod Interpelácie poslancov a 23.Záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: