Piešťany MsZ | zastupitelstvo.sk

Piešťany MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany


 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlament
 • 5. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s. lokalita Palárikova Piešťany
 • 6. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Daliborom L. a Ing. Zuzanou L., lokalita ul. Pplk. V. Ábela Piešťany
 • 7. bod Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2018
 • 8. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
 • 9. bod Návrh na zmenu zástupcov mesta Piešťany v právnických osobách – personálna nominácia do orgánov
 • 10. bod Správa o výsledkoch kontrol
 • 11. bod Návrh na úpravu uznesení MsZ č. 196/2018
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: