NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. Otvorenie, program

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 11.04.2019

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty občanov

  
 

4. bod VZN o úhradách za žiakom MŠ, ZUŠ, Ahoj

  
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch

  
 

6. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

  
 

7. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2018

  
 

8. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

  
 

9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

  
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

  
 

11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

  
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

  
 

13. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2018

  
 

14. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2018

  
 

15. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2018

  
 

16. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018

  
 

17. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2018

  
 

18. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

19. bod Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2019

  
 

20. bod Nové znenie Štatútu informačného periodika Radnica informuje

  
 

21. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Milanom Hudecom a Alenou Hudecovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

  
 

22. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Sadová, Piešťany

  
 

23. bod Návrh na zámer prevodu vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

24. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom K. a Jozefínou K., lokalita Žilinská ul., Piešťany

  
 

25. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Tomášom R., lokalita Hośtáky, Piešťany

  
 

26. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2019

  
 

27. bod Rôzne

  
 

28. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: