Piešťany MsZ | zastupitelstvo.sk

Piešťany MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany


 • 1. Otvorenie, program
 • 2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 11.04.2019
 • 3. bod Pripomienky a dopyty občanov
 • 4. bod VZN o úhradách za žiakom MŠ, ZUŠ, Ahoj
 • 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch
 • 6. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany
 • 7. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2018
 • 8. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja
 • 13. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2018
 • 14. bod Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2018
 • 15. bod Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2018
 • 16. bod Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018
 • 17. bod Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2018
 • 18. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019
 • 19. bod Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2019
 • 20. bod Nové znenie Štatútu informačného periodika Radnica informuje
 • 21. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Milanom Hudecom a Alenou Hudecovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany
 • 22. bod Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Sadová, Piešťany
 • 23. bod Návrh na zámer prevodu vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany
 • 24. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom K. a Jozefínou K., lokalita Žilinská ul., Piešťany
 • 25. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Tomášom R., lokalita Hośtáky, Piešťany
 • 26. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2019
 • 27. bod Rôzne
 • 28. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií: