NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskeho zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 30.05.2019

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

4. bod Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s

  
 

5. bod Parkovisko letisko

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach státia v zóne dopravného a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne závä

  
 

6. bod Pokračovanie

  
 

7. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

  
 

8. bod Žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti SMP po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti

  
 

9. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

10. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany B/ Návrh na zrušenie Metodiky pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany

  
 

11. bod Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany za účelom prevádzkovania zberného dvora

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Winterova, Piešťany

  
 

13. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

14. bod A/ Návrh na zrušenie časti vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s. B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cest

  
 

15. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti výhradného informačného systému Mesta Piešťany Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti výhradného informačného systému Mesta Piešťany

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MUDr. Petrom Antalom a Annou A., lokalita Školská ul., Piešťany

  
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a JJ DEVELOPEMENT s. r. o., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

  
 

18. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 5.zasadnutia MsZ r. 2019

  
 

19. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2019

  
 

20. bod Návrh na vyplatenie zostatku nerozdelených odmien poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany za rok 2018

  
 

21. bod Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2019

  
 

22. bod Rôzne

  
 

23. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: