NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestskeho zastupiteľstva Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

  
 

2. bod Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 27.06.2019 a plnenie uznesení za obdobie január – jún 2019

  
 

3. bod Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

  
 

4. bod Prejednanie protestu prokurátora

  
 

5. bod Petícia s názvom: Petícia za zrušenie parkovacej politiky Mesta Piešťany, ktorá má vstúpiť do platnosti od 01.08.2019 a od 01.11.2019

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN mesta . Piešťa

  
 

7. bod Návrh riešenia, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v lokalite Kollárova 1641/8 Piešťany súdnym zmierom

  
 

8. bod Návrh na schválenie zmeny v osobe nájomcu a uzavretie novej zmluvy o nájme nebytového priestoru

  
 

9. bod Zmena využitia príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

  
 

10. bod Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

  
 

11. bod Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2019

  
 

12. bod Dotácie v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

  
 

13. bod Program odpadového hospodárstva Mesta Piešťany na roky 2016-2020

  
 

14. bod Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č.3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s.r.o.

  
 

15. bod Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 0491005 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Paralympijským centrom a. s.

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a ERMITA s. r. o., ul. Kuzmányho Piešťany

  
 

17. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Ladislavom Nedelkom, lokalita Hoštáky, Piešťany

  
 

18. bod Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Ing. Marekom Bučkom a Ing. Evou Bučkovou, lokalita ul. A. Hlinku Piešťany

  
 

19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany

  
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Priemyselná, Piešťany

  
 

21. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a JJ DEVELOPMENT s. r. o., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany

  
 

22. bod A/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou a. s., lokalita A. Dubčeka, Piešťany B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučn

  
 

23. bod A/ Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany B/ Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti Výhradného informačného systému Mesta Piešťany

  
 

24. bod Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 2631905 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Projekt Piešťany s. r. o., lokalita Bratislavská, Piešťany

  
 

25. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a MUDr. Petrom Antalom a Ing. Annou Antalovou, lokalita Školská ul., Piešťany

  
 

26. bod Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6.zasadnutia MsZ r. 2019

  
 

27. bod Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018

  
 

28. bod Návrh na členstvo Mesta Piešťany v Smart Cities klube

  
 

29. bod Žiadosť hlavného kontrolóra o súhlas s vykonávaním činnosti v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  
 

30. bod Rôzne

  
 

31. bod Interpelácie

  




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: