NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie ms. rady

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. Kontrola plnenia uznesení (nekopletná s poškodenými audio-video stopami)

  
 

2. kompletná zvuková stopa nahratá MsU

  
 

3. bod Návrh na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za rok 2017

  
 

4. bod Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany

  
 

5. bod Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018

  
 

6. bod Návrh na schválenie výsledku ponukového konania

  
 

7. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Piešťany - zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb

  
 

8. bod Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany

  
 

9. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany

  
 

10. bod Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

  
 

11. bod Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

  
 

12. bod Predbežný súhlas Mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s. r. o.

  
 

13. bod Návrh na zánik členstva Mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén Martina výpoveďou

  
 

14. bod Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi za rok 2017

  
 

15. bod Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcami súp.č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana

  
 

16. bod Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

  
 

17. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a Pozemstav, a. s a VOD - EKO, a. s. , lokalita Bodona, Piešťany

  
 

18. bod Žiadosť o vyjadrenie stanoviska Mesta Piešťany k realizácii projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej haly na území mesta Piešťany

  
 

19. bod Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Piešťany

  
 

20. bod Zámer využitia  časti pozemku parcela č.  3537/1 k. ú. Piešťany

  
 

21. bod Petícia proti navrhovanej výstavbe parkoviska vo vnútrobloku Royova – Kukučínova v Piešťanoch, proti zabetónovaniu značnej časti zatrávnenej plochy, proti výrubu stromov a kríkov vo vnútrobloku Royova - Kukučínova

  
 

22. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Slovenského futbalového zväzu

  
 

23. bod Oprava uznesenia mestskej rady mesta Piešťany č.129/2017

  
 

24. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: