Zasadnutie mestskej rady Piešťany

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 17.09.2018

  
 

3. bod Návrh rozpočtu SMP

  
 

4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach

  
 

8. bod Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny HEINOLA – PIEŠŤANY - Sekcia

  
 

9. bod Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

  
 

10. bod Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 202

  
 

11. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021

  
 

12. bod Návrh na prevod vlastníctva a pozemku pre MS Finance5, s. r. o., Dlhá ulica, lokalita, Piešťany a návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4591705

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cesta, Piešťany

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Krajinská cesta, Piešťany

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a. s., lokalita Rekreačná, Piešťany

  
 

16. bod Návrh na odkúpenie pozemku Mestom Piešťany lokalita Hurbanova, Piešťany

  
 

17. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.11.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
30.11.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: