Rajec MsZ | zastupitelstvo.sk

Rajec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec


 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 • 2. bod LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo
 • 3. bod KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou
 • 4. bod Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale
 • 5. bod Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici
 • 6. bod Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci
 • 7. bod Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci
 • 8. bod Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici
 • 9. bod BD Hollého č. 179 - predaj elektrickej NN prípojky - pokračovanie v uznesení MZ č. 43/2020
 • 10. bod Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie
 • 11. bod Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením
 • 12. bod Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:
 • 13. bod Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 • 14. bod Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 • 15. bod Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020
 • 16. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2020
 • 17. bod Neprerokovaný (Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení 18. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec)
 • 18. bod Prehľad plnenia uznesení
 • 19. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.mája 2020 do 13.augusta 2020
 • 20. a 21. bod Interpelácie poslancov a diskusia
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: