Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ, Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

   
 

3. bod VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

   
 

4. bod Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12. 2016

   
 

5. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

   
 

6. bod Prenájom časti pozemku – rozšírenie nájomnej zmluvy

   
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec

   
 

8. bod Dotácie na rok 2017 v zmysle VZN č. 1/2012 v platnom znení, ktorými sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec

   
 

9. bod Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senc

   
 

10. bod Zriadenie odborných učební na ZŠ J. G. Tajovského v Senci – spoluúčasť Mesta Senec na realizácii projektu

   
 

11. bod Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Nová ŠKODA Fabia CombiStyle 1.2 TSI

   
 

12. bod Územné rozhodnutie pre operátorov na umiestnenie líniových a inžinierskych stavieb pre optickú infraštruktúru na území mesta Senec operátorov (Orange, Slovak Telekom v zastúpení Nevite, Swan, UPC, Kaliant,.....)

   
 

13. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2016 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

   
 

14. bod Strategické smerovanie Slnečných jazier 2017-2025 (so zapracovanými pripomienkami)

   
 

15. bod Návrh na zvýšenie cien vstupného a permanentiek na Slnečných jazerách na letnú sezónu 2017

   
 

16. bod Prenájom pozemkov: Športovo-relaxačný areál

   
 

17. bod Zmena výšky nájmu

   
 

18 až 28. bod Prenájmy a odpredaje pozemkov

   
 

29. bod Návrh na vysporiadanie – odkúpenie nehnuteľností – Bratislavská ulica (cyklotrasa a chodník)

   
 

30. bod Návrh na vysporiadanie – odkúpenie nehnuteľností – Pezinská ulica (cyklotrasa)

   
 

31. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vajanského ul.)

   
 

32. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Vinohradnícka ul.)

   
 

33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – Preložka vodovodu

   
 

34. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Nám. 1. mája)

   
 

35. bod Rôzne

   
 

Frešo

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: