Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

Časti záznamu vo FLASH-i:

Senec MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ, Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

   
 

3. bod VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

   
 

4. bod Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12. 2016

   
 

5. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

   
 

6. bod Prenájom časti pozemku – rozšírenie nájomnej zmluvy

   
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec

   
 

8. bod Dotácie na rok 2017 v zmysle VZN č. 1/2012 v platnom znení, ktorými sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec

   
 

9. bod Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senc

   
 

10. bod Zriadenie odborných učební na ZŠ J. G. Tajovského v Senci – spoluúčasť Mesta Senec na realizácii projektu

   
 

11. bod Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Nová ŠKODA Fabia CombiStyle 1.2 TSI

   
 

12. bod Územné rozhodnutie pre operátorov na umiestnenie líniových a inžinierskych stavieb pre optickú infraštruktúru na území mesta Senec operátorov (Orange, Slovak Telekom v zastúpení Nevite, Swan, UPC, Kaliant,.....)

   
 

13. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2016 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

   
 

14. bod Strategické smerovanie Slnečných jazier 2017-2025 (so zapracovanými pripomienkami)

   
 

15. bod Návrh na zvýšenie cien vstupného a permanentiek na Slnečných jazerách na letnú sezónu 2017

   
 

16. bod Prenájom pozemkov: Športovo-relaxačný areál

   
 

17. bod Zmena výšky nájmu

   
 

18 až 28. bod Prenájmy a odpredaje pozemkov

   
 

29. bod Návrh na vysporiadanie – odkúpenie nehnuteľností – Bratislavská ulica (cyklotrasa a chodník)

   
 

30. bod Návrh na vysporiadanie – odkúpenie nehnuteľností – Pezinská ulica (cyklotrasa)

   
 

31. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vajanského ul.)

   
 

32. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Vinohradnícka ul.)

   
 

33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. – Preložka vodovodu

   
 

34. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Nám. 1. mája)

   
 

35. bod Rôzne

   
 

Frešo

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: