Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie

   
 

3. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senec za rok 2016

   
 

4. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2016

   
 

5. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2016

   
 

6. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2017

   
 

7. bod

   
 

8. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Kollárova č. 17, Senec

   
 

9. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností

   
 

10. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – areál na Železničnej ul. 3 v Senci od FELEPA, s.r.o.

   
 

11. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – NARIMEX, spol. s r.o., (Šamorínska ul., Senec)

   
 

12. bod Investičný zámer Územný plán zóny Senec – Margovo pole, sektor 1 a 4

   
 

13. bod Urbanistická štúdia Hlboké jazero Senec

   
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti

   
 

15. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – Karol Vavro

   
 

16. bod Návrh na odpredaj hnuteľného majetku Mesta Senec – osobného motorového vozidla Renault ClioThalia 1.4 Authentique

   
 

17. bod Prenájom pozemku (Ing. Jana Fusseková)

   
 

18. bod Prenájom poľnohospodárskej pôdy (Zdenek Černay)

   
 

20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – Ing. Martin Vrábel a manželka Marta

   
 

21. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. Tehelná ul. - Prekládka existujúceho plynovodu)

   
 

22. bod Rôzne

   
 

23. bod Záver

   




Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: