Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie

  
 

2. bod Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie

  
 

3. bod Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

  
 

4. bod Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2017

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu MESTA SENEC na rok 2017

  
 

6. bod Vyhodnotenie LTS k 30 9. 2017 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

  
 

7. bod Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu ruchu Senec, s.r.o.

  
 

8. bod Návrh na odpis pohľadávky

  
 

9. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 79/2017 zo dňa 29. 6. 2017 – odpredaj hnuteľného majetku Mesta Senec – osobného motorového vozidla Renault Clio Thalia 1.4 Authentique

  
 

10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2010 o ochrane ovzdušia

  
 

11. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

  
 

12. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec za rok 2016

  
 

13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s. (Malý Biel)

  
 

14. bod Návrh na zriadenie vecných bremien- Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Fučíkova ul.)

  
 

15. bod Návrh na zámenu nehnuteľností – Apoštolská cirkev na Slovensku

  
 

16. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – Blažej Frčo a spol.

  
 

17. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2016

  
 

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO
19.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
20.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
20.09.2018 | 14:05 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: