Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

Časti záznamu vo FLASH-i:

Senec MsZ

 

1. bod Otvorenie

   
 

2. bod Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie

   
 

3. bod Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

   
 

4. bod Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2017

   
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu MESTA SENEC na rok 2017

   
 

6. bod Vyhodnotenie LTS k 30 9. 2017 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

   
 

7. bod Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu ruchu Senec, s.r.o.

   
 

8. bod Návrh na odpis pohľadávky

   
 

9. bod Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 79/2017 zo dňa 29. 6. 2017 – odpredaj hnuteľného majetku Mesta Senec – osobného motorového vozidla Renault Clio Thalia 1.4 Authentique

   
 

10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2010 o ochrane ovzdušia

   
 

11. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

   
 

12. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec za rok 2016

   
 

13. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s. (Malý Biel)

   
 

14. bod Návrh na zriadenie vecných bremien- Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Fučíkova ul.)

   
 

15. bod Návrh na zámenu nehnuteľností – Apoštolská cirkev na Slovensku

   
 

16. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – Blažej Frčo a spol.

   
 

17. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2016

   
 

18. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: