NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, Info primátora, Kontrola plnenia uznesené

  
 

4. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec na rok 2017

  
 

6. bod VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

  
 

7. bod Návrh na schválenie VZN mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec

  
 

8. bod Návrh VZN, kt. sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, ZUŠ a MŠ

  
 

9. bod Návrh dodatku č. 8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a šk. zariadenia, kt. sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN

  
 

10. bod Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č.7/2017 o poskytovaní elekt. služieb

  
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, kt. sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3

  
 

12. bod Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec

  
 

13. bod Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2018-2020

  
 

14. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2018-2020

  
 

15. bod Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec

  
 

16. bod Plán kontrol hl. kontrolóra na I. polrok 2018

  
 

17. bod Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2017

  
 

18. bod Návrh mestom delegovaných zástupcov do MŠR

  
 

19. bod Návrh na vydanie ÚR o vyhlásení stavebnej uzávere

  
 

20. bod Návrh na prijatie investičného úveru od SLSP, a.s.

  
 

21. bod Návrh na odvolanie člena Šport. komisie a návrh na voľbu nového člena

  
 

22. bod Návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v Senci na rok 2018

  
 

23. bod Informácia o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec k 01.12.2017

  
 

24. bod Prenájom pozemkov /MARRCHI, s.r.o./

  
 

25. bod Návrh na prenájom nehnuteľností –ATOPS, s.r.o.

  
 

26. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec – Fitti s.r.o.

  
 

27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností / MUDr. Kokavec/

  
 

28. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností /Jozef Tóth s manželkou/

  
 

29. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností /Ing. Kontárová a p. Kontár/

  
 

30. bod Informácia o prehľade vlastníckych práv – okružná križovatka Pezinská ulica – Diaľničná cesta

  
 

31. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností /Anna Kapounová/

  
 

32. bod Návrh na bezodplatný prevod verejnej splaškovej kanalizácie stoka „J“ do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol.

  
 

33. bod Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku /Nitrianska ul./

  
 

34. bod Návrh na zriadenie vecných bremien /Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) a D1 PARK Infra, s.r.o./

  
 

35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. E.B. Lukáča/

  
 

36. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. Vinohradnícka/

  
 

37. bod Prehodnotenie výšky nájomného /Ing. Peter Valo a spol./

  
 

38. bod Zámer na prenájom pozemku priamym nájmom v Záhradkárskej osade na Pezinskej ul. v Senci

  
 

39. bod Prenájom pozemku /Csikmáková, Walter/

  
 

40. bod Prenájom pozemku /PhDr. Regina Vidová/

  
 

41. bod Prenájom pozemku /PhDr. Ruppeldtová/

  
 

42. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Vincent Tóth

  
 

43. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
11.12.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici

 
12.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
12.12.2019 | 13:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestskeho zastupiteľstva Piešťany

 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: