Zasadnutie miestneho zastupitelstva Senec

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, Info primátora, Kontrola plnenia uznesené

   
 

4. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec

   
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senec na rok 2017

   
 

6. bod VZN mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

   
 

7. bod Návrh na schválenie VZN mesta Senec č. 5/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec

   
 

8. bod Návrh VZN, kt. sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ, ZUŠ a MŠ

   
 

9. bod Návrh dodatku č. 8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a šk. zariadenia, kt. sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN

   
 

10. bod Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č.7/2017 o poskytovaní elekt. služieb

   
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, kt. sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3

   
 

12. bod Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Senec

   
 

13. bod Návrh rozpočtu mesta Senec na roky 2018-2020

   
 

14. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na rok 2018-2020

   
 

15. bod Urbanistická štúdia „Hlboké jazero“ Senec

   
 

16. bod Plán kontrol hl. kontrolóra na I. polrok 2018

   
 

17. bod Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2017

   
 

18. bod Návrh mestom delegovaných zástupcov do MŠR

   
 

19. bod Návrh na vydanie ÚR o vyhlásení stavebnej uzávere

   
 

20. bod Návrh na prijatie investičného úveru od SLSP, a.s.

   
 

21. bod Návrh na odvolanie člena Šport. komisie a návrh na voľbu nového člena

   
 

22. bod Návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ v Senci na rok 2018

   
 

23. bod Informácia o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch Mesta Senec k 01.12.2017

   
 

24. bod Prenájom pozemkov /MARRCHI, s.r.o./

   
 

25. bod Návrh na prenájom nehnuteľností –ATOPS, s.r.o.

   
 

26. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry Mestom Senec – Fitti s.r.o.

   
 

27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností / MUDr. Kokavec/

   
 

28. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností /Jozef Tóth s manželkou/

   
 

29. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností /Ing. Kontárová a p. Kontár/

   
 

30. bod Informácia o prehľade vlastníckych práv – okružná križovatka Pezinská ulica – Diaľničná cesta

   
 

31. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností /Anna Kapounová/

   
 

32. bod Návrh na bezodplatný prevod verejnej splaškovej kanalizácie stoka „J“ do majetku Mesta Senec – Pavol Tóth a spol.

   
 

33. bod Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku /Nitrianska ul./

   
 

34. bod Návrh na zriadenie vecných bremien /Goodman Senec 6 Logistics (Slovakia) a D1 PARK Infra, s.r.o./

   
 

35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. E.B. Lukáča/

   
 

36. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. /NNK, ul. Vinohradnícka/

   
 

37. bod Prehodnotenie výšky nájomného /Ing. Peter Valo a spol./

   
 

38. bod Zámer na prenájom pozemku priamym nájmom v Záhradkárskej osade na Pezinskej ul. v Senci

   
 

39. bod Prenájom pozemku /Csikmáková, Walter/

   
 

40. bod Prenájom pozemku /PhDr. Regina Vidová/

   
 

41. bod Prenájom pozemku /PhDr. Ruppeldtová/

   
 

42. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti /Vincent Tóth

   
 

43. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: