NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení

  
 

3. bod Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 201

  
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

  
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

  
 

7. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017

  
 

8. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

9. bod Prenájom pozemku (Turányi Imrich a manž.)

  
 

10. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – (Drahomír Luža a manž. Darina Lužová, Jozef Beladič a manž.)

  
 

11. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v areáli ČOV – (Ladislav Gujber, Klára Nováková, Mészáros Gyuláné)

  
 

12. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – (Dušan Páleníček, Eliška Benická, Ladislav Ďuriš)

  
 

13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – (Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter Čačala)

  
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – (JUDr. Ivan Feješ a manž. Monika Feješová)

  
 

15. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Boldocká ul.)

  
 

16. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Prípojka VN- Nová Tehelňa)

  
 

17. bod Výpoveď nájomnej zmluvy (DES, s.r.o. Bratislava)

  
 

18. bod Architektonická súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci, Zadanie a stavebný program MsÚ v Senci

  
 

19. bod Voľba prísediaceho na Okresný súd Bratislava III. na funkčné obdobie 2018-2022

  
 

20. bod Rôzne – Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2018

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: