Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senec

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

Časti záznamu vo FLASH-i:

Senec MsZ

 

1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení

   
 

3. bod Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie

   
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 201

   
 

5. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

   
 

6. bod Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

   
 

7. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017

   
 

8. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

   
 

9. bod Prenájom pozemku (Turányi Imrich a manž.)

   
 

10. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – (Drahomír Luža a manž. Darina Lužová, Jozef Beladič a manž.)

   
 

11. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v areáli ČOV – (Ladislav Gujber, Klára Nováková, Mészáros Gyuláné)

   
 

12. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností – (Dušan Páleníček, Eliška Benická, Ladislav Ďuriš)

   
 

13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – (Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter Čačala)

   
 

14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností – (JUDr. Ivan Feješ a manž. Monika Feješová)

   
 

15. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Boldocká ul.)

   
 

16. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Prípojka VN- Nová Tehelňa)

   
 

17. bod Výpoveď nájomnej zmluvy (DES, s.r.o. Bratislava)

   
 

18. bod Architektonická súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci, Zadanie a stavebný program MsÚ v Senci

   
 

19. bod Voľba prísediaceho na Okresný súd Bratislava III. na funkčné obdobie 2018-2022

   
 

20. bod Rôzne – Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2018

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: