Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, Informácia p. primátora o dianí v meste za uplynulé obdobie

  
 

3. a 4. bod Kontrola uznesení + Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2017

  
 

5. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2017

  
 

6. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2017

  
 

7. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

  
 

8. bod Informácia o zavedení elektronickej evidencie smetných nádob spôsobom umiestnenia čipu

  
 

9. bod Dodatok č.4 k VZN Mesta Senec č.6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia hrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec

  
 

10. bod Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019

  
 

11. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

  
 

12. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

  
 

13. bod Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

  
 

14. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Senec na celé funkčné obdobie 2018-2022

  
 

15. bod Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov v zmysle § 7, písm.h) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Senci

  
 

16. bod Prenájom pozemku (Andrej Š...)

  
 

17. bod Prenájom pozemku (Branislav M... s manž.)

  
 

18. bod Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti (J.... Milan, ul. SNP)

  
 

19. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností (Erika T..., Fándlyho ul.)

  
 

20. bod Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností a infraštruktúry do majetku Mesta Senec (Malý Biel)

  
 

22. bod Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500 eur

  
 

23. bod Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018- Zmluva č.47/18/02/dotácie Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec, Farské nám.4, Senec 903 01

  
 

24. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: