NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Ustanovujúce zasadnutie, správa volebnej komisie, sľub novozvoleného primátora a poslancov

  
 

1. a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesení z predchádzajúceho MsZ

  
 

3. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

  
 

5. bod Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

  
 

6. bod VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

7. bod Návrh na schválenie VZN Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

  
 

8. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec

  
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kusucká 14, Senec a školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec

  
 

10. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 a k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021

  
 

11. bod Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2019-2021

  
 

12. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2019-2021

  
 

13. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

  
 

14. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

15. bod Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 045/18/02/dotácie ZO Csemadok, Senec, Slnečná 20, Senec

  
 

16. + 16b, bod Žiadosť na zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2018 - Zmluva č. 020/18/02/dotácie Mládežnícky športový klub (MŠK) Senec, Košická 8, Senec + 16b Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na ro

  
 

17. bod PredÍženie platnosti nájomnej zmluvy (Súkromné liečebno-výchovné sanatórium)

  
 

18. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2017

  
 

19. bod Prenájom pozemkov (pre: Peter Fary)

  
 

20. bod Prenájom pozemkov (pre: A.CENTRUM PLUS, s.r.o.)

  
 

21. bod Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Senci na kalendárny rok 2019

  
 

22. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: