Senec MsZ | zastupitelstvo.sk

Senec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
 • 1. a 2. bod Otvore nie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
 • 5. bod Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu Mesta Senec
 • 6. bod Správa o činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 • 7. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Senec
 • 9. bod Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti (DOAS, a.s.)
 • 10. bod Určenie platu primátora
 • 11. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (PROTELCONT, s.r.o.)
 • 12. bod Otváranie obálok
 • 13. bod Cyklotrasy
 • 14. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: