NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program, kontrola plnenia

  
 

3. bod Kontrola uznesení

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019

  
 

5. bod Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2019

  
 

6. bod Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny k 30.09.2019 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

  
 

7. bod Obchodno-finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. na rok 2020

  
 

8. bod Zámer na spoplatnenie parkovísk na južnej a severnej strane Slnečných jazier

  
 

9. bod Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Mesta Senec

  
 

10. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec

  
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  
 

12. bod Žiadosť o dotáciu na projekt Stanica Bike and ride ŽST Senec

  
 

13. bod Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 080/19/02 dotácie Slovenský červený kríž, územný spolok BA – okolie, Pribinova 15, 903 01 Senec

  
 

14. bod Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 – Zmluva č. 047/19/02 dotácie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Senec, Jánošíkova 21, 903 01 Senec

  
 

15. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  
 

16. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor L. a manželka JUDr. Dana L.)

  
 

17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rezníček a spol. s.r.o., Slnečné jazerá – sever)

  
 

18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Alžbeta R., Rybárska ul., Senec)

  
 

19. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Hanzen)

  
 

20. bod Návrh na odkúpenie/nájom pozemku – Alexander H.

  
 

21. bod Návrh na zriadenie vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (SPP – distribúcia, a.s

  
 

22. bod Návrh na prerokovanie informácie o vzdaní sa funkcie konateľa SCR s.r.o. - výber nového konateľa

  
 

23. bod Návrh na udelenie ceny prímátora mesta Senec

  
 

24. bod Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového šlena Komisie výstavby a územného plánovania pri MZS Senec

  
 

25. bod Návrh na odvolanie člena a návrh na voľbu nového šlena Komisie socialnej a zdravotnej pri MZS Senec

  
 

26. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: